UG/Gateway(UG入口)    UG代理


                         

                                          UG/Gateway(UG入口)

 

 这个模块是UG的基本模块,包括打开、创建、存储等文件操作;着色、消隐、缩放等视图操作;视图布局;图层管理;绘图及绘图机队列管理;空间漫游,可以定义漫游路径,生成电影文件;表达式查询;特征查询;模型信息查询、坐标查询、距离测量;曲线曲率分析;曲面光顺分析;实体物理特性自动计算;用于定义标准化零件族的电子表格功能;按可用于互联网主页的图片文件格式生成UG零件或装配模型的图片文件,这些格式包括:CGMVRMLTIFFMPEGGIFJPEG;输入、输出CGMUG/Parasolid等几何数据;Macro宏命令自动记录、回放功能;User Tools用户自定义菜单功能,使用户可 以快速访问其常用功能或二次开发的功能。